Eisenmeteorit 424 kg, Gibeon, Namibia

 

Eisenmeteorit 424 kg, Gibeon, Namibia